Titania AS fortsetter samarbeidet med Sokndal kommune

Titania AS viderefører støtten på kr. 50 000 til stimulering av barneaktivitet i 2024. Ordningen der barnefamilier kan få støtte til utgifter har fungert godt.

Leder for helsestasjonen Inga Christine Wetteland viser til økning i henvendelser i 2023, og en ser at det økte kostnadsnivået i samfunnet generelt fører til at flere har vansker med dekke de utgifter som følger av barnas deltagelse i aktivitet. Særlig er utgifter knyttet idrett, som kontingenter, utstyr og cuper, en type utgifter som ordningen benyttes til.

I Sokndal kommune ønsker vi at alle barn skal få mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Derfor setter vi stor pris på bidraget fra Titania AS. En lavterskel ordningen uten omfattende søknadsprosesser er et viktig bidrag til familier som strever økonomisk, uttaler Wetteland