Varsel om utvidet planområde - Detaljreguleringsplan for Drageland industri / Langdal nord

Sokndal kommune har mottatt varsel om utvidelse av planområde for Detaljreguleringsplan for Drageland industri / Langdal nord (gnr. 73, bnr. 24, 26 samt gnr. 55 bnr. 2 )

Sokndal kommune har mottatt varsel om utvidelse av planområde for Detaljreguleringsplan for Drageland industri / Langdal nord.

Det vises til varsel om oppstart av dette planarbeidet datert 15.11.2016. Underveis i planprosessen har det vist seg nødvendig å utvide planområdet som vist på vedlagt kartutsnitt, datert 24.10.2019.

Varslingen kunngjøres i medhold av plan- og bygningsloven  § 12-8.

Eventuelle merknader eller kommentarer til det utvidede planområdet bes sendt skriftlig til:

Kjellesvik Prosjektering AS, Postboks 90, 4465 Moi, eller pr. epost til kurt@kiellesviken.no innen 25.11.2019.