Smitteutbrudd oppdatert informasjon

Smitteutbruddet i kommunen pågår fortsatt. De siste dagene ser en dessverre en negativ utvikling der det er smittetilfeller uten kjent smittevei. Totalt er det nå 41 personer som har fått påvist smitte.

Så langt har utbruddet kun ført til en sykehusinnleggelse, og det har vært god kapasitet på lokale helsetjenester og smittesporing.

Ettersom situasjonen er endret med videre-smitte blant skoleelever har ordføreren, etter anbefaling fra kommuneoverlegen, besluttet å innføre lokal forskrift fra 1. desember 2021. Forskriften innebærer karanteneplikt for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer med påvist covid-19 smitte.

Kort forklart gjelder nå følgende: 

  •  Dersom du bor sammen med noen som får påvist smitte skal du være i karantene i 7 dager.
  • Du skal teste deg med PCR-test på Sokndal legekontor minst 2 ganger. Siste test bør være tidligst dag 5 av karantenen.
  • Ved symptomer skal man teste seg med PCR-test så snart som mulig.
  • Personer som har fått 3. dose koronavaksine og det har gått minst en uke, samt personer som har gjennomgått koronasykdom siste 6 mnd. er fritatt fra karantene og testing.

Forskriften blir publisert på lovdata.no, og innholdet er som følger:

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, SOKNDAL KOMMUNE, ROGALAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Ordføreren i Sokndal 30.11.2021 med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1, i henhold til fullmakt fra Sokndal kommunestyre ved vedtak 03.05.2021.        

 

§ 1 Formål       

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall. 

             

§ 2 Virkeområde       

Forskriften gjelder i Sokndal kommune.          

      

§ 3 Karanteneplikt for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære    

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV 2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene. Karanteneplikten gjelder i 7 døgn etter siste nærkontakt. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

§4 Unntak for karanteneplikt

Det gis unntak for karanteneplikt for følgende:

a)      Der arbeidsgiver i henhold til DSBs retningslinjer definerer den ansatte til å ha samfunnskritisk funksjon, kan kommunelegen beslutte at personer unntas karanteneplikt i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak skal praktiseres strengt og skal ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).

b)      Personer som har fått 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.

c)      Personer med gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

 

§ 5 Ansvar       

 Sokndal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.        

         

§ 6 Straff       

Overtredelse av denne forskriftens § 4 eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, men med strafferamme som i covid-19-forskriften § 24.     

  

§ 7 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter       

Forskriften trer i kraft 1. desember 2021 kl. 00.00, og gjelder frem til 8. desember 2021 kl. 24.00.