Lønn til vikarer og studenter

Gjelder: Høyskolestudenter under helse- og/eller sosialfaglig/pedagogisk utdanning,
skal lønnes etter følgende modell når de arbeider innenfor tjenesteområdene
helseomsorg, skole (inklusiv forsterket avdeling), barnehage og SFO.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for medisinerstudenter samt høyskolestudenter
innen andre tjenesteområder når utdanninga er relevant for stillingen

Det vises til tidligere vedtak i administrasjonsutvalget sak 008/22 av 16.03.2022 hvor det ble vedtatt avlønning til studenter under utdanning.

Justering i henhold til sentrale forhandlinger pr. 01.05.23
Avlønning for disse er i tråd med minimums avlønning for stilling med krav om fagbrev/tilsvarende utd.nivå i hovedtariffavtalens kap. 4B ut fra ansiennitet.

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00
Hilde Årrestad Ougendal
Lønn- og personalkonsulent
E-post
Telefon 99 08 03 14
Henning Årstad
Lønn- og personalkonsulent
E-post
Telefon 99 08 48 69