Politiattest

Ansatte som skal levere politiattest kan søke om dette digitalt på politiet.no

Nyansatte får skjema for bekreftelse av politiattest via e-signering eller fra leder m/personalansvar

Før du søker om politiattest

Du kan ikke søke om politiattest for andre enn deg selv.

En politiattest er kun gyldig i tre måneder.

Ha klar en bekreftelse på formål

Du kan trenge en bekreftelse på formål med politiattesten. Du gir beskjed til Sokndal kommune v/nærmeste leder eller lønn- og personalkontoret så fyller vi ut skjema Bekreftelse på formål til deg

Er du under 18 år? .Da må også en foresatt skrive under. Vent med å søke om politiattest til du vet hvor du skal ha praksis.

Informasjon om politiattest

Når du har mottatt politiattesten skal den ikke leveres inn men bare vises til leder m/personalansvar som fyller ut skjema sett politiattest.

Politiforskriften kap 34 trykk her

Ansettelse i barnehage

Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. 

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.

Barnehageloven § 19 trykk her

Politiregisterloven § 39 første ledd trykk her

 

Ansettelse i Skole og SFO

Den som skal ansette fast eller midlertidig i grunnskolen eller i videregående skole, i musikk- og kulturskolen eller skolefritidsordningen skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. 

Skoleeier kan også kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i grunnskole, i videregående skole,  i musikk- og kulturskolen eller skolefritidsordningen.

Opplæringsloven § 10-9 trykk her

Politiregisterloven § 39 første ledd trykk her

 

Ansatte i helse- og omsorgstjeneste

Kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter loven her, skal ved tilbud om stilling eller oppdrag kreve fremlagt politiattest fra personer som skal yte slike tjenester. 

Helse- og omsorgstjenesteloven§ 5-4 trykk her

Politiregisterloven § 39 første ledd trykk her

 

Avlastere

Personer som skal godkjennes som fosterforeldre og personer som tar imot barn i avlastningshjem eller heldøgnsavlastningstiltak.

Barnevernslovens §12-11 femte ledd, jf. forskrift om politiattest etter barnevernsloven § 4 første og andre ledd, jf. politiregisterloven § 41 nr. 1 og nr. 2

 

Støttekontakt

Ansatte og andre som utfører oppgaver på vegne av kommunal barnevernstjeneste, støttekontakter og andre som utfører oppgaver som ledd i hjelpetiltak, tillitspersoner og personer som skal føre tilsyn med barn i fosterhjem.

Barnevernsloven § 12-11 første ledd, jf. forskrift om politiattest etter barnevernsloven §1 og §5 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd

 

Brannkonstabel

Personer som skal tilsettes eller er pålagt tjenesteplikt i brann- og redningsvesenet, samt personell i virksomhet som etter avtale helt eller delvis utfører brann- og redningsvesenets oppgaver.

Brann- og eksplosjonsloven §18

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00