Reglement for godtgjørelse for tjenestetelefoner for ansatte

Regler for godtgjørelse av mobiltelefon
Vedtatt i Administrasjonsutvalget 15.10.2019 Sak 006/19

Ansatte som anses å ha behov for mobiltelefon i sitt arbeid ut i fra stillingens arbeids- og
ansvarsområde kan få utdelt kommunal mobiltelefon til disponering i arbeidstiden.
I spesielle tilfeller kan også kommunal mobiltelefon disponeres utenom arbeidstiden – dette avklares i
hvert enkelt tilfelle.


Kommunalsjef  avgjør hvem som skal få godtgjort mobiltelefon.

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00