Kommunale tilskuddsordninger

Her finner du oversikt over kommunale tilskuddsordninger for frivillige aktører, lag og foreninger. Se gjeldende kriterier under de ulike tilskuddene.

Kontakt oss hvis det er noe dere lurer på eller trenger hjelp til.

Driftstilskudd til lag og foreninger:

Tilskuddet fordeles en gang i året, fortrinnsvis om våren. Søknadsfrist annonseres på hjemmesiden.

Tilskuddsordningen gjelder alle foreninger og lag i Sokndal. Foreninger som har tilbud til barn/ungdom vil bli prioritert.

Hvem kan søke? Organisasjoner, foreninger, lag og institusjoner som driver eller vil starte virksomhet innenfor hovedutvalget sitt ansvarsområde, dvs kultur, idrett og aktiviteter for barn og unge.

Hvem kan ikke søke? 

  • Organisasjoner som primært tar vare på medlemmenes medisinske, yrkesfaglige eller økonomiske interesser.
  • Organisasjoner som mottar vesentlige tilskudd fra annet hold eller over annen post på kommunens budsjett. Dette gjelder også støtte i form av gratis leie av lokaler/uteområder eller annen form for økonomisk støtte fra kommunens budsjett.
  • Politiske partier og aksjoner.
  • Lag som er organisert på regionnivå.

NB! Nytt fra 2023: I tillegg til at årsmelding og regnskap skal legges ved søknaden, skal det også sendes inn en aktivitetsplan for søknadsåret. Dette skal til sammen gi et bilde av foreningens aktivitet og økonomi. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Retningslinjer for kulturmidler i Sokndal vedtatt i 2023. (PDF, 150 kB)

Link til søknadsskjemaet. 

Søknadsfrist for tilskudd i 2024 er 1. mai.

 

Kulturfond:

Søkere til fondet kan være lag/foreninger/stiftelser, skoler, barnehager, kulturskole og enkeltpersoner som har tilholdssted eller tilhørighet til Sokndal. Tilskudd fra fondet gis til enkelttiltak og forsøksprosjekt. Det gis ikke støtte til vanlig drift. Det gis ikke tilskudd til politiske organisasjoner. Søknader sendes til oppvekst- og kulturkontoret. Det er ingen søknadsfrist da søknader behandler fortløpende i faste møter i hovedutvalg for levekår.

Kulturkontoret kan være behjelpelige med søknader. Hovedutvalg for levekår står fritt til å spisse tildelingen av midlene til noen store prosjekt, eller til å la flere få mindre beløp.

Før søknad sendes, vennligst les Vedtekter for Kulturfondet. (PDF, 37 kB)

 

Kulturfond Tellenes Vindpark:

Tellenes Vindpark setter hvert år av midler som lag/foreninger i Sokndal kan søke om tilskudd fra. 

Søknadsfristen for midlene i 2024 blir offentliggjort i løpet av april. 

Søknaden må inneholde:

  • Lagets/foreningens navn
  • Antall medlemmer og aldersgruppe
  • Virksomhet
  • Søknadssum
  • Hva pengene skal brukes til

Laget/foreningen må være registrert i Brønnøysundregistrene. 

Søknaden, og eventuelle spørsmål, sendes til geo@sokndal.kommune.no

Kontakt oss

Gro Eia Østby
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 92 68 32 82