Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Startlån bolig

Startlån bolig

Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Søknad om startlån skal sendes kommunen du bor i.

Søk startlån

Hvem kan få startlån?

Startlånet er behvosprøvd. Lånet kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån, eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlån kombineres med tilskudd eller bostøtte. Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimelig bolig. 

Vi legger vekt på at: 

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomisk situasjon. 

Aktuelle målgrupper for startlån

Før søknad sendes kommunen, må du ha kontaktet privat bank for å avklare dine muligheter for lån til kjøp av bolig. Får du innvilget lån, må du be om et skriftlig finansieringsbevis som skal vedlegges søknad om startlån.

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Pris

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Lånet blir formidlet gjennom Lindorff. 

Behandlingstid for søknader

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

For tiden kan saksbehandlingstiden være ca 1-2 måneder på grunn av stor saksmengde.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Nyttige lenker

Startlån - Husbanken
Veileder for saksbehandling av startlån
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fovaltningsloven)
Forskrift om startlån fra Husbanken 

Til toppen