PlanID 2003002 - Kunngjøring av vedtak reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av dybde for uttak i steinbruddet i industriområdet Rekefjord øst

Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 27.11.2023 - Sak:066/23 og det er gjort følgende vedtak i saken:

Det vedtas en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for industriområdet Rekefjord øst, datert 11.06.19 som medfører følgende endringer i:

Kart
1. Kote i plankart endres fra -47 til -71,5. (-24 m)

Bestemmelser
2. §2, annet ledd endres til; ««Det tillates uttak av masser innenfor nedsenket område til kote –71,5».

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

 

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Sokndal  kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i på kommunens nettside, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Sokndal kommune, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås på Servicekontoret. Dokumentene er også lagt ut på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer og arealplaner.no.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på epost postmottak@sokndal.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring på kommunens nettsiden. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plansjef Dag Kjetil Tonheim på mobil 958 84 976.

1111-2003002 Rekefjord Øst
Tittel Publisert Type
Forespørsel om endring av detaljregulering for Industriområdet Rekefjord Øst(641466)

22.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forespørsel om endring av detaljregulering for Industriområdet Rekefjord Øst(641466).pdf
Vedlegg 2 Bestemmelser datert 11.06.19 med endring av §2 markert(641469)

22.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 Bestemmelser datert 11.06.19 med endring av §2 markert(641469).pdf
Vedlegg 3 Situasjonsplan - ny nedtrapping(641470)

22.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Situasjonsplan - ny nedtrapping(641470).pdf
Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av dybde for uttak i steinbruddet i industriområdet Rekefjo

22.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av dybde for uttak i steinbruddet i industriområdet Rekefjo.pdf
Vedlegg 1 Plankart_Rekefjord_øst_med_endring_av_kotehøyde_påført(641468)

22.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Plankart_Rekefjord_øst_med_endring_av_kotehøyde_påført(641468).pdf
Vedlegg 6 - ROS-skjema forenklet reguleringsendring(641472)

22.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - ROS-skjema forenklet reguleringsendring(641472).pdf
Vedlegg 4 Planinitiativ Rekefjord Øst - endring av plan(641471)

22.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Planinitiativ Rekefjord Øst - endring av plan(641471).pdf