PlanID 2023002 - Kunngjøring av detaljregulering for Tellenes Næringspark del II

Kommunestyret i Sokndal vedtok den 18.09.2023, sak 065/23, detaljregulering for Tellenes Næringspark del II, planId 2020002 med tilhørende planbeskrivelse sist revidert 10.05.2023, bestemmelser og plankart sist revidert 17.08.23.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Sokndal kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Sakens dokumenter er også tilgjengelige på kommunens hjemmeside under reguleringsplaner/kunngjøringer og arealplaner.no. Vedtatt plan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes seinest tre år etter denne kunngjøring. Eventuelle krav rettes skriftlig til Sokndal kommune.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven §1-9 jfr. forvaltningsloven kap. IV, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen den ble kunngjort i Dalane Tidende. Eventuelle klager på fremsettes skriftlig og sendes til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller til postmottak@sokndal.kommune.no

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Sokndal kommune på 51 47 06 00 eller Plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 47 06 00 eller 958 84 976.

2023002 Tellenes næringspark del II - Planbeskrivelse med konsekvensutredning(636016) (PDF, 21 MB)

Saksutredning - Detaljregulering for Tellenes Næringspark del II, planId 2020002 - 2. gangsbehandling (PDF, 2 MB)

2020002 Tellenes næringspark del II - plankart_rev170823(636687) (PDF, 3 MB)

2020002 Tellenes næringspark del II - Bestemmelser_rev170823(636688) (PDF, 337 kB)