PlanID 2023004 Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av melding og forslag til planprogram for Moldalsknuten vindkraftverk, Sokndal kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Sokndal kommune har mottatt melding og forslag til planprogram for et vindkraftverk på Moldalsknuten i Sokndal kommune, Rogaland fylke. Tiltakshaver i saken er Norsk Vind Moldalsknuten AS (Norsk Vind). Meldingen med forslag til utredningsprogram er grunnlaget for utarbeidelse av en detaljreguleringsplan (etter plan- og bygningsloven) i regi av kommunen og konsesjons­behandling (etter energiloven) i regi av NVE. Planprogrammet for arealplanen skal vedtas av kommune­styret i Sokndal. Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen, som fastsettes av NVE, skal dekke behovet for både arealplanen og konsesjonsbehandlingen.

NVE og Sokndal kommune samarbeider

Sokndal kommune har samtykket til at NVE kan sende forslaget til planprogram for detaljreguleringsplanen på høring, sammen med NVEs høring av meldingen.

  • En melding er et tidlig varsel om planlegging av et vindkraftverk. Meldingen inneholder beskrivelse av prosjektet, oppsummering av forventede virkninger og forslag til hva som skal utredes før det kan søkes konsesjon etter energiloven.
  • Forslag til planprogram beskriver arealplanprosessen, og angir de temaene som konsekvensutredes for å ivareta plansaken «Detaljregulering for Moldalsknuten vindkraft gnr. 12 bnr. 1 mfl.»

Prosjektet

Moldalsknuten vindkraftverk er planlagt med installert effekt på inntil 50 MW og en årlig energiproduksjon på inntil 170 GWh. Tiltaket er meldt med flere alternative nettilknytninger. Planområdet er på ca. 3 km2, og det er planlagt oppføring av mellom 7 og 11 turbiner, avhengig av størrelse. Planlagt totalhøyde på turbinene er mellom 150 og 250 meter.

Høring 

NVE sender Norsk Vind sin melding og forslag til planprogram for detaljplanen på høring. De som ønsker, kan sende innspill til både meldingen og til planprogrammet. Etter avtale mellom NVE og kommunen, skal alle innspill sendes til NVE.

Gjennom høringen ønsker vi først og fremst innspill til:

  • Mangler i den foreløpige konsekvensbeskrivelsen i meldingen og forslag til planprogrammet.
  • Innhold i forslag til utredningsprogram, inkludert tema som mangler, spesielle lokale forhold som ikke er ivaretatt og innspill til metoder som bør benyttes til særskilte tema i utredningen.

NVE vil sammen med Sokndal kommune holde et offentlig møte om meldingen og forslag til planprogram. På møtet vil Norsk Vind informere om prosjektet, og NVE og Sokndal kommune vil orientere om saksbehandlingen. Møtet blir arrangert i kinoen på Soknatun mandag 11. desember 2023 kl. 18:00.

Meldingen og forslag til planprogrammet er tilgjengelig på NVE og Sokndal kommune sine nettsider, og er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset på Hauge i Dalane. Meldingen og varsel om oppstart av detaljregulering kunngjøres i Dalane Tidene. 

Eventuelle merknader til meldingen og forslag til planprogram kan sendes via sakens nettside, på e‑post til uttalelse@nve.no (merk med «Høringsuttalelse 202304734 og oppgi navn/organisasjonsnummer), eller via brev til NVE, postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo. 

Høringsfrist til saken er 12.01.2024.

Annet 

For mer informasjon om NVEs konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land viser vi til nettsiden vår konsesjonsbehandling og oppfølging av vindkraft på land. For generell informasjon om hvordan vindkraft påvirker ulike tema viser vi til nettsiden kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land.

Forslag til planprogram og meldingen med utkast til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs nettsted for denne konkrete saken; www.nve.no/14050/A.

Kontaktperson i Sokndal kommune er plansjef Dag Kjetil Tonheim på tlf 958 84 976 eller epost dkt@sokndal.kommune.no

Melding_planprogram Moldalsknuten vindkraftverk.PDF (PDF, 5 MB)202304734-23 Høring av melding og planprogram for Moldalsknuten vindkraftverk Sokndal kommu 4674560_11_0.pdf (PDF, 141 kB)

202304734-23 Høring av melding og planprogram for Moldalsknuten vindkraftverk Sokndal kommu 4674560_11_0.pdf (PDF, 141 kB)

Referat fra oppstartsmøte - Moldalsknuten Sokndal (PDF, 5 MB)