Rekefjord Stone AS – søknad om endring av tillatelse – offentlig høring

Rekefjord Stone Nils Jacobsen

 

Rekefjord Stone AS har søkt om endring av tillatelse etter forurensningsloven. Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle forhold som det bør tas hensyn til ved behandling av søknaden. Vi ber om at saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen.

Høring - Tillatelse etter forurensningsloven - Rekefjord Stone AS Sokndal (PDF, 142 kB)

Søknad om revidert tillatelse (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 vurderinger vedrørende utslipp av suspendert stoff fra RSA Niva (PDF, 3 MB)

Vedlegg 2 Kartlegging av kjemisk forurensning i sedimenter i Rekefjord Multiconsult (PDF, 7 MB)

Vedlegg 3 Rapport utslipp til luft støvnedfall Sintef Norlab (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 Kartlegging av støy RSA Brekke og Strand (PDF, 7 MB)

 

Frist for uttalelse:

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no.

Frist for å gi uttalelse settes til 23.03.2023