Utvidelse av planområde - Detaljregulering Tellenes næringshage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det varsles om utvidelse av planområde for pågående planarbeid for Detaljregulering Tellenes næringshage. Det henvises til varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram datert 24.04.20.

Det er i etterkant sett behov for å utvide planområdet til å omfatte ledningstrasé for vann fra Guddalsvannet til Tellenes med tilhørende pumpestasjoner. Ledningstraséen er ca. 5 km lang, og skal i hovedsak følge planlagt atkomstvei mellom Guddalsvatnet og Tellenes. 

Planområdet er utvidet med ca. 63 daa. Etter utvidelsen er planområdet på totalt ca. 449 daa. Utvidelsen berører eiendommene gnr. 12 bnr. 1, gnr. 11 bnr. 8 og gnr. 11 bnr. 1.

Utvidelsesområdet er tidligere uregulert. 

 

Spørsmål eller merknader kan rettes skriftlig til:

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strangt. 32, 4400 Flekkefjord

 

eller epost:

flekkefjord@arkkso.no med kopi til Sokndal kommune, postmottak@sokndal.kommune.no

 

Frist for merknader: 10.08.20