Pensjon

Ansatte meldes inn i pensjonskassen og blir trukket for 2% pensjon fra første dag. I tillegg betaler arbeidsgiver mellom 13% og 18% for pensjonsordningen (satsen varierer år for år). I dette ligger arbeidsgiverandel, AFP-premie samt administrativt gebyr. Pensjon regnes som del av lønnskompensasjonen. Ansatte i offentlig sektor har noen av Norges beste pensjonsordninger.

Lærlinger blir innmeldt fra 1.1.2020. Verdiskapningsårene teller med i pensjonsordningen.

Pensjonsordningene har også gunstige boliglån og forsikringsordninger som ansatte kan benytte.

Lærere meldes inn i SPK
Sykepleiere meldes inn i KLP13
Andre ansatte meldes inn i KLP18

Du må huske å sende søknad til arbeidsgiver om overgang til AFP  helt eller delvis og overgang til alderspensjon.

Pensjon fra KLP

Ansatte meldes inn i KLP 18  og sykepeliere i KLP 13 fra første dag de begynner å arbeide.

For mer informasjon om forsikringer, lån, sparing og andre medlemsfordeler kan dere gå inn på Min side i KLP.

Min Side i KLP trykk her

Nå skal du selv søke offentlig tjenestepensjon fra KLP.
Tidligere var det arbeidsgiver som søkte KLP om pensjon for de ansatte. Nå er rutinen endret slik at du enkelt søker selv på Min Side.

Vedtektene for offentlig tjenestepensjon i KLP er endret fra nyttår.
Endringene reflekterer endret pensjonsopptjening fra 1. januar 2020 for medlemmer født i 1963 og senere. Du finner vedtektene på klp.no trykk her.

 

Pensjon fra SPK

Lærere meldes inn i SPK fra første dag . For mer informasjon om forsikring, lån, sparing og medlemsfordeler gå til Min side i SPK

Min Side i SPK trykk her

Slik søker du alderspensjon
Minst to måneder før du skal pensjonere deg, må arbeidsgiveren din sende skjema melding om pensjon. Du må derfor ta kontakt med din arbeidsgiver for å avtale når du skal gå av med alderspensjon.

For å få pensjon fra Statens pensjonskasse fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjon kan utbetales fra den første i måneden etter fylte 67 år.

Mer informasjon om alderspensjon trykk her

 

AFP 

Fra og med 27. januar 2020 skal arbeidstaker selv laste ned og fylle ut sin del av søknadskjemaet via nav.no.

Til nå har prosessen vært slik at skjemaet sendes som én søknad fra arbeidsgiver via Altinn. Søknadsskjema ga også arbeidsgiver unødvendig innsyn i arbeidstakers familiære opplysninger. Derfor splittes skjemaet opp, og søknadsprosessen blir en mer hensiktsmessig løsning for arbeidsgiver. Samtidig ivaretar vi hensynet til personvernet på en bedre måte.  

 nav.no finner dere nyttig informasjon om AFP mellom 62 og 65 år for offentlig sektor. På høyre side finner dere boksen "Relatert innhold". Her ligger også en lenke til veileder for utfylling av AFP skjema. 

 

Søknadsprosess

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler startdato og hvor stor stillingsstørrelse arbeidstakeren skal fortsette å arbeide i. 
  • Arbeidsgiver fyller ut pensjonsmeldingsskjema i Min virksomhet og sender inn via Altinn.
  • Statens pensjonskasse (SPK) vurderer vilkår og 
    • dersom vilkårene er oppfylt, sender vi vår vurdering videre til NAV, og arbeidstaker får beskjed på epost om å sende inn "Opplysningsskjema om AFP" til NAV.
    • dersom vilkårene ikke er oppfylt, videresendes ingen ting til NAV.
  • Arbeidstaker går inn på nav.no og fyller ut "Opplysningsskjema om AFP", som sendes direkte til NAV.

Gjelder AFP-søknaden arbeidstaker mellom 62 og 65 år, er det NAV som beregner pensjon, følger opp saken og utbetaler pensjonen. 
Gjelder søknaden AFP fra 65 år er det SPK som beregner pensjon. Arbeidstaker kan følge med på saken sin på Min side på spk.no/apotekordningen, mens selve utbetalingen skjer via NAV.


 

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00
Hilde Årrestad Ougendal
Lønn- og personalkonsulent
E-post
Telefon 99 08 03 14