Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Psykiske helsetjenester for barn og unge

Psykiske helsetjenester for barn og unge

15-20 prosent av alle barn og unge opplever psykiske vansker eller problemer i løpet av oppveksten.

Ulike faktorer kan virke inn på barn og unges psykiske helse i oppveksten. Både individuelle faktorer, omstendigheter i nær familie og nettverk, og sosioøkonomiske og samfunnsmessige forhold kan være av betydning.

For at færre barn og unge skal oppleve å få psykiske vansker, er det nødvendig med tiltak som fremmer god psykisk helse og forebygger psykiske vansker. I tillegg er det viktig å tilby gode og koordinerte tiltak for de som allerede har utviklet psykiske vansker og lidelser.

I Sokndal kommune er disse oppgavene fordelt mellom Helsestasjonen og Psykisk helsetjeneste.

Tilbudet fra psykisk helsetjeneste kan inneholde:

  • Individuelle oppfølgings-samtaler med barnet/ungdommen
  • Veiledning og samarbeid med fagfolk
  • Veiledning av foreldre
  • Samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Psykisk helsetjeneste tilbyr undersøkelse/ behandling/ oppfølgning for:

  • Nedstemthet, tristhet, sorg
  • Reaksjoner på livsbelastninger
  • Uro/ sinne og engstelse hos barn/ ungdom
  • Bekymringsfullt skolefravær
  • Barn/ ungdom som pårørende av foreldre med alvorlig somatisk/ psykisk/ rus sykdom.

Slik søker du:

Det er ikke nødvendig med henvisning for å få kontakt med oss. Oppfølgingen er et frivillig lavterskeltilbud der en kan henvende seg direkte til tjenesten, ved personlig oppmøte, telefon eller skriftlig. Du kan også ta kontakt via fastlegen din, helsesykepleier, skolen, barnehagen, BUP, PPT eller barnevern. Du kan gjerne bruke søknadskjema for helse og omsorgstjenester som finnes på kommunens nettside.

Les mer om barn og psykisk helse her:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helsehjelp-for-barn-og-unge

https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse

Kontakt oss

Christina Skretting Mydland
Barneansvarlig
E-post
Telefon 51 47 06 68
Mobil 989 02 620

Åpningstider

Hverdager kl 08-15.00

Adresse

Gamleveien 20

4380 Hauge i Dalane

Til toppen