Vedtekter SFO Sokndal kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Sokndal kommune

§ 1 Formål
Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud for barn i 1. – 4. klasse, og for barn med særskilte behov i 5. – 7. klasse. Det skal legges til rette for lek, kulturaktiviteter, fysisk aktivitet/friluftsliv og sosial læring med utgangspunkt i barnet sin alder, funksjonsnivå og interesser. Barna skal ha reel påvirkning på egen hverdag innenfor rammene til SFO.

SFO skal bygge på skolen sitt verdigrunnlag og nasjonal rammeplan for SFO. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn (opplæringsloven §13.7). Opplæringsloven sitt krav om eleven sin rett til et godt fysisk, psykisk og sosialt miljø gjelder og for SFO (opplæringsloven §9a).


Skolen sitt ordensreglement gjelder og for elever i skolefritidsordningen.


§ 2 Eierforhold
Sokndal kommune eier og driver den kommunale skolefritidsordningen i samsvar med opplæringsloven, gjeldende retningslinjer og vedtekter vedtatt i kommunestyret.

§ 3 Styring, ansvar og medvirkning
Kommunedirektør har det overordnede administrative ansvaret for skolefritidsordningen. Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO-tilbudet ved skolen. SFO skal ha en daglig leder med pedagogisk høyskoleutdanning. Ved 60 barn eller flere, har daglig leder 100% stilling. Ved færre enn 60 barn, blir daglig lederstilling redusert forholdsvis til minimum 20% (SFS 2201 punkt 3.1.2). SFO-leder må være en del av den daglige aktiviteten, sammen med barna og de andre ansatte som er der.


Alle foreldre/foresatte utgjør SFO sitt foreldreråd. SFO – leder kaller inn til et foreldremøte hver høst. Det skal velges en foreldrekontakt og en vara for hvert skoleår. Foreldrerådet kan komme med innspill til årsplan for SFO. Foreldre skal ha innsyn i årsplan. Samarbeidsutvalget (SU) ved skole er rådsorgan for SFO.


§ 4 Søknad
Søknad skal utfylles elektronisk. Link til skjema finner en på kommunen sin hjemmeside. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Det må søkes på nytt opphold til hvert skoleår.
Tilbudet gjelder til det blir meldt endring eller til nytt skoleår. For barn i 5. – 7. klasse med særskilte behov, må en i tillegg til søknad legge fram sakkyndig vurdering. Det kan søkes om opptak gjennom hele året med start den 1. hver måned når ordningen har kommet i gang, og at SFO har nok bemanning.

§ 5 Opptak
5.1 Opptaksmyndighet
Rektor ved skolen er opptaksmyndighet. Dette kan delegeres til daglig leder.


5.2 Opptakskriterier
Alle barn i 1. – 4. klasse og barn med særskilte behov på 5. – 7. klasse som søker innen fristen, skal få tilbud om plass ved SFO. Dersom det er økter med mindre påmelding enn 3 barn, blir økta ikke med i tilbudet ved skolen.


5.3 Opptaksperiode
SFO-tilbudet gjelder til det blir endret, sagt opp eller frem til skoleslutt til sommerferien. SFO varer fra den dagen skolen starter i august til den dagen skolen slutter til sommerferien. Tildelt plass gjelder fra det tidspunktet som står i tildelingsbrevet.


5.4 Klage på opptak
Hovedutvalget for levekår er klageinstans. Klage skal sendes til kommunalsjef oppvekst og kultur.

§ 6 Tilbud
6.1 Oppholdstid
Daglig åpningstid er fra kl. 06.45 – 16.00. Unntak fra åpningstiden er 5 planleggingsdager for personalet i løpet av året.


6.2 SFO-tilbud
SFO-tilbudene og priser vil være de som er vedtatt i kommunestyret til en hver tid. Oppdatert oversikt vil ligge på Sokndal kommune sin hjemmeside.


6.3 Ferie – SFO
SFO har åpent 4 uker i tillegg til skoleruten. Ukene er høstferie, vinterferie og de to første ukene i sommerferien. Endring av disse ukene er tillagt hovedutvalget for levekår.


Ferie-SFO følger ikke med i grunnprisen for SFO. Ved påmelding til ordinær SFO-plass, kan en melde på ferie-SFO (4 uker). Barn som ikke har ordinær SFO, men er innenfor målgruppen, kan melde seg på ferie-SFO (4 uker) og blir fakturert etter gjeldende satser jmf prisliste.


Påmeldingsfrist for ferie-SFO er 1. mars. Ved behov, kan foreldre melde på rett før en ferie. Barnet vil da få plass om SFO har nok bemanning. Påmeldingen er bindende.

Oppsigelse av ferie-SFO i et skoleår, har samme frist som ved vanlig oppholde jmf §7.

§ 7 Endring og oppsigelse av plass
Foreldre/foresatte kan si opp eller endre tilbudet til barnet elektronisk i det skoleadministrative systemet. Både ved endring og oppsigelse vil det bli fakturert for måneden en sier opp og i tillegg påfølgende måned. Barnet beholder ordinær plass ut endring og oppsigelse tid.


Ved bytte til et mindre tilbud gjelder oppsigelsesfristen på 1 måned. Ved bytte til større tilbud, kan endring gjelde straks dersom det er ledig plass.


Det er ikke mulighet til å redusere eller si opp tilbudet for barnet etter 1. mars.


Kommunen kan si opp plassen ved mislighold av betaling (se §8).

§ 8 Foreldrebetaling
Kommunestyret vedtar satsene for foreldrebetaling. Gjeldende satser står på kommunen sin hjemmeside. Den årlige innbetalingen fordeles likt over 11 innbetalinger.


Betaling for plass har forfall den 20. hver måned.


Det er mulighet til å kjøpe økter på inntil 2 og 4 timer, dersom det er plass i SFO. Betaling skjer etter vedtatt sats.


Betalingsfritak fra SFO kan bli gitt ved langvarig, dokumentert sykdom eller lignende. Søknad sendes til rektor.


Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO-plass for barn i 1. – 4. klasse. Søknad skal bli sendt fra søkeportalen på kommunen sin hjemmeside.


SFO-plass for elever med særskilte behov i 5. – 7. klasse er gratis.


Dersom barn blir hentet etter påmeldt oppholdstid, må foreldre/foresatte betale gebyr for hver gang. Gebyret er vedtatt av kommunestyret.


Mislighold av betaling med 2 måneder restanse, er lik oppsigelse av plass. Ubetalte restanser for tidligere SFO-plass for barnet eller søsken, må gjøres opp før ny plass i SFO kan bli benyttet.


Søskenmoderasjon: barn 1 betaler 100% og søsken betaler 75% av grunnbeløpet.

§ 9 Leke- og oppholdsareal
Leke- og oppholdsareal i skolefritidsordningen er skolen sitt uteareal og disponible rom på skolen.


Inne bør arealet være om lag 4 kvadratmeter per barn. Arealet ute og inne skal være tilpasset den aktiviteten som foregår. Det fysiske miljøet i SFO skal være i samsvar med gjeldende retningslinjer i forskrift om miljørettet helsevern i skoler.

§ 10 Tilsetting og personalet
10.1 Personalet i skolefritidsordningen er ansatt i Sokndal kommune, og bemanningen skal være forsvarlig. Det skal til vanlig være en grunnbemanning på 1 voksen per 15 barn.


10.2 Alle som arbeider og oppholder seg i skolefritidsordningen skal legge fram tilfredsstillende politiattest (opplæringsloven §10-9).


10.3 Alle ansatte i SFO har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13.


10.4 Personalet på SFO har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten etter opplæringsloven §§15-3 og 15-4.


10.5 Ansatte i SFO har plikt til å samarbeide med barnehagen og skolen om overgangen fra barnehage til skole/SFO (opplæringsloven §13-5)

§ 11 Virksomhetsplan
SFO skal ha en årsplan. Årsmelding for SFO skal være med i skolen sin årsmelding.

§12 Endring av vedtektene
Endring av vedtektene blir vedtatt av kommunestyret etter høring, slik at brukere og ansatte får uttalt seg før saken blir politisk behandlet.


Vedtektsendringer av mindre prinsipiell karakter, delegeres kommunalsjef for oppvekst og kultur.


§13 Igangsetting og kunngjøring
Vedtektene trer i kraft 01.08.2022.
Vedtektene skal til en hver tid være tilgjengelig på kommunen sin hjemmeside.

Vedtatt 28/03-22 KS sak 024/22. 

Vedtektene skal rulleres innen 2027.

Kontakt oss

Cecilie Mysing
Leder SFO
E-post
Telefon 95 81 05 23

Adresse

Skoleveien 2

4380 Hauge i Dalane