Handlingsplan folkehelse

Folkehelsearbeidet har fokus på å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelse er i folkehelseloven definert som befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom og skader. Kommunen skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller, og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Mange faktorer påvirker helsen vår.  

Hvert menneske er født med unike biologiske og genetiske faktorer.  

I tillegg til personlige egenskaper vil såkalte helsedeterminanter (ringene rundt) bidra til å påvirke helsetilstanden vår, positivt eller negativt. Eksempelvis vil vår livsstil, bo- og nærmiljø, sosialt nettverk, utdanning og arbeidsforhold - men også kulturelle og samfunnsmessige forhold påvirke vår helsetilstand.

For å kunne iverksette tiltak som har effekt på folkehelsen må kommunen ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Hvert 4. år utarbeides en oversikt, Oversiktsdokument Folkehelse 2024-2027. (PDF, 2 MB) 

Sokndal kommune er med i partnerskap for folkehelse og får partnerskapsmidler fra Rogaland fylkeskommune for å jobbe med lokale satsingsområder basert på det løpende oversiktsarbeidet. Hvert år utarbeides en handlingsplan med aktuelle tiltak: Handlingsplan folkehelse 2024. (PDF, 137 kB) Kommunen har en tverrsektorielt og tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med disse tiltakene.  

I tillegg jobber kommunen aktivt for å fremme folkehelsen gjennom lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester.  

 

Folkehelsekoordinator i Sokndal kommune: Anita Stene

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Telefon 40 09 63 88
Anita Stene
Rådgiver
E-post
Telefon 92 20 71 30