Jakt og viltforvaltning

Skogbrukssjefen og rådgiver er ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. De har delegert myndighet gjennom det interkommunale samarbeide i Dalane, hvor Sokndal har gitt myndighet til Eigersund kommune som administrerer stillingene.  Skogbrukssjefen og rådgiver har dermed myndighet i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsetting av forskrifter) etter viltloven med forskrifter.

Det er direktoratet som fastsetter jakttid for den enkelte art og hvilke områder jakten kan foregå. Mens det er kommunen som åpner for jakt gjennom forskrift. Forskriften for Sokndal kan leses her.


Viltforvaltning er en viktig oppgave som kommunen har. Kommunen skal:

 • Sikre bærekraftige hjorteviltbestander
 • Utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltartene
 • Åpne for jakt og fastsette minsteareal
 • Godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
 • Tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
 • Behandle søknader om skadefelling av hjortevilt
 • Ivareta grunneiers og brukers rettigheter
 • Organisere og følge opp fallviltarbeidet


Kommunen er myndighet for det meste av viltforvaltningen, mens statsforvalteren har en veilednings- og kontrollfunksjon og er klagemyndighet.

Alle som driver jakt og fangst, må være registrert i jegerregisteret og betale en årlig jegeravgift.  I tillegg må en løse jaktkort eller innhente løyve av grunneierne.  Oversikt over felte dyr er registrert i hjorteviltregisteret. Her finner en oversikt over felte dyr i alle fylker og kommuner i landet.

Kommunen tar seg av fallviltarbeidet gjennom avtale med privatpersoner.

Viltforvaltning

Viktige datoer:

 • 15. januar: Frist for å sende inn forslag om endring av minsteareal. 
 • 15. mars: Frist for kommunen til å fastsette ny forskrift om minsteareal. (Om det er aktuelt). 
 • 1. april: Frist for kommunen for å eventuelt trekke godkjenning av bestandsplanområde tilbake om kravene i hjorteviltforskriftens § 12 ikke lengre er oppfylt. 
 • 1. april: Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen senest 1. april. (hjorteviltforskriftens § 11.) 
 • 1. april: Frist til kommunen for å trekke tilbake godkjenning av vald, bestandsplan/-område eller kvotefri rådyrjakt.
 • 1. mai: Frist for å søke kommunen om: 
  - Godkjenning av vald
  - Godkjenning av bestandsplanområde
  - Godkjenning av bestandsplan
 • 15. juni: Frist for kommunen til å svare på søknad om:
  - Søknad om godkjenning av vald
  - Søknad om godkjenning av bestandsplanområde
  - Godkjenne bestandsplaner 
 • 15. juni: Frist for kommunen: Til å tildele fellingstillatelser til de som ikke har godkjent bestandsplan (direkte tildeling). Tildele fellingstillatelser dersom arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder ved vesentlige avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

For opprettelse av vald les mer her:

For opprettelse av bestandsplan, les mer her:

Storviltjakt er organisert gjennom godkjente vald (minste juridiske enhet), hvert vald har en valdansvarlig som en kontaktperson til kommunen. Innenfor valdet kan det være ett eller flere jaktfelt. Ved flere jaktfelt, skal hvert felt ha en jaktleder med bruker i hjorteviltregisteret. Hvis valdet består av bare ett jaktfelt, skal det likevel være en jaktleder og en valdansvarlig registrert i hjorteviltregisteret. Dette kan godt være samme person. Alle jegere kan opprette bruker i hjorteviltregisteret for å registrere sett og skutt. Enten gjennom nettsiden eller appen sett&skutt. Jaktleder godkjenner jegernes observasjoner eller registrer fellers for alle. Valdansvarlige godkjenner jaktlederenes innlegg og avslutter jakten.

For å lære mer, besøk hjorteviltregisteret: Ofte stilte spørsmål

Skadet, sykt eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel, funn eller observasjon av skadd, sykt eller dødt vilt skal det tas kontakt med politiet på 02800 eller rådgiver i skog- og viltforvaltning Anders Øfstaas på 476 95 914.  

Videre vil fallviltgruppen kontaktes og igangsettes. Ikke prøv å avlive viltet på egenhånd.

Ved skade alvorlige ulykke ring 1 1 2

Kontakt med politiet på 02800 eller rådgiver i skog- og viltforvaltning Anders Øfstaas på 476 95 914. Oppgi navn, mobilnummer, hvilken kommune du er i, hvilken vei, hva du tror du kjørte på/fant eller så og om hva dyret gjorde etterpå.

Merk skadestedet med en godt synlig og lett gjenkjennelig gjenstand (refleksbånd, refleksvest, merkebånd eller tilsvarende) eller ett gps-punkt på Google Maps eller Norgeskart. Her kan du også finne koordinater.

Har du mulighet, bli værende til politiet kommer eller en person fra fallviltgruppen kan møte deg.

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren.  Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein blir tildelt etter godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. Dette skjer digitalt gjennom hjorteviltregisteret og ned til valdansvarlige. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse. Det er ikke fellingsavgift for rådyr. Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort. Satsene for fellingsavgiften settes av miljødirektoratet og kan sees her.

Skadefelling

Skadefelling er regulert i Kap 3 i Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften).

På rødrev kan skadefelling skje etter skadelidtes eget beslutning etter §§ 3-3 og 3-4. Det er viktig å vurdere om kravene i disse § er oppfylt. Kommunen ved rådgiver skal kontaktes etter at en skadefelling er gjennomført. I §4-3 siste ledd står det:

«Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold rapportere om uttaket til kommunen, med opplysning om antallet individer, art og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.» 

En skadefelling gir ikke grunnlag for skuddpremie.

Viktige lover og forskrifter

Kontakt oss

Anders Øfstaas
Rådgiver skog- og viltforvaltning
E-post
Telefon 47 69 59 14