Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.    

Trafikksikkerhetsarbeid

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har Sokndal kommune et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.
LMT er Sokndal Kommune sitt trafikksikkerhetsutvalg.
 

Sokndal kommune sin vedtatte trafikksikkerhetsplan for 2019-2026 finner du her (PDF, 4 MB).

Sertifisering

I 2015 ble Sokndal Kommune sertifisert som en trafikksikker kommune. 

Trygg trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. Du kan lese mer om kriteriene, og de ulike lover og forskrifter som gjelder for kommunens ansvar for trafikksikkerhet her. 

Kontakt oss

Irene Stornes
Prosjektleder
E-post
Telefon 51 47 06 37
Mobil 979 66 790
Til toppen