PlanID 2013001 Kunngjøring - Detaljregulering for næringsområde m.m Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 mfl

Det gjøres herved kjent med at Kommunestyret i Sokndal kommune i møte den 19.09.2022 vedtok, i sak 55/22, detaljregulering for næringsområde m.m Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 mfl, planID 2013001 med planbeskrivelse, bestemmelser datert 23.08.2022 og plankart datert 18.08.2022.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no  innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Sokndal kommune ved plankontoret hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens hjemmeside www.sokndal.kommune.no  under reguleringsplaner/kunngjøringer. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 47 06 00 eller mobil 958 84 976.

Plankart - Detaljregulering for næringsområde m.m Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 m.fl. (PDF, 2 MB)

Planbestemmelse - Detaljregulering for næringsområde m.m Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 m.fl. (PDF, 206 kB)

Saksutredning - Detaljregulering for næringsområde m.m Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 m.fl. - 2. gangsbehandling (PDF, 945 kB)

Trafikkanalyse - Detaljregulering for næringsområde m.m Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 m.fl. (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse - Detaljregulering for næringsområde m.m Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 m.fl. (PDF, 6 MB)

2013001 Detaljregulering Sandbekk - Plankart - VEDTATT (SOS, 335 kB)