PlanID 2020002 Kunngjøring - detaljreguleringsplan for Tellenes Næringspark, del I, planId 2020002

Det gjøres herved kjent med at Kommunestyret i Sokndal kommune i møte den 19.09.2022 vedtok i sak 056/22, detaljreguleringsplan for Tellenes Næringspark, del I, planId 2020002 bestemmelser sist revidert 27.10.2022, planbeskrivelse sist revidert 22.08.22 og plankart datert 30.04.21.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Sokndal kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no  innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Sokndal kommune ved plankontoret hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens hjemmeside www.sokndal.kommune.no  under reguleringsplaner/kunngjøringer. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 47 06 00 eller mobil 958 84 976.

Plankart - Detaljregulering for Tellenes Næringspark del I, planId 2020002 (PDF, 544 kB)

Bestemmelser - Detaljregulering for Tellenes Næringspark del I, planId 2020002 (PDF, 117 kB)

Saksutredning - Detaljregulering for Tellenes Næringspark del I, planId 2020002 - 2. gangsbehandling (PDF, 764 kB)

Risiko- og sårbahetsanalyse- Detaljregulering for Tellenes Næringspark del I, planId 2020002 (PDF, 885 kB)

Planbeskrivelse- Detaljregulering for Tellenes Næringspark del I, planId 2020002 (PDF, 3 MB)

Skredfarevurdering- Detaljregulering for Tellenes Næringspark del I, planId 2020002 (PDF, 8 MB)

2020002 Tellenes næringspark del 1 - plankart_VEDTATT (SOS, 67 kB)