Avlastning

Informasjon om avlastning.

Avlastningstiltak i og utenfor institusjon er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2. I forarbeidet til loven beskrives tjenesten slik:

"De som har særlig tyngende omsorgsoppgaver kan etter §4-4 kreve at kommunen fatter vedtak om tiltak. Avlastningstjenester skal gi omsorgsytere nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter. Avlastning kan gis både i private hjem og i særskilte tiltak, som for eksempel korttidsplass på sykehjem eller i avlastningsbolig (korttidsinstitusjon for barn og unge)"

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Telefon 40 09 63 88