Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Tilsyn og feiing

Feiing

Årlig rykker brann- og redningstjenesten ut til rundt tusen pipebranner i Norge. Feiervesenets tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg skal bidra til færre skorsteinsbranner, og til at eventuelle skorsteinsbranner ikke sprer seg til bygningen. 

Sokndal kommune har inngått avtale med feier Øyvind Bu om gjennomføring av feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk i kommunen. Eier av bygningen vil bli varslet i forkant av feiing/tilsyn.

Jamfør forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal det utføres feiing og føres tilsyn ved behov. 

Installering av nytt ildsted

Hvis du monterer nytt ildsted i en bygning som tidligere ikke har hatt dette, må du sende en skriftlig melding til kommunen for å orientere om dette. Det er ikke nødvendig med melding til kommunen dersom det er et eksisterende ildsted som skiftes ut med et nytt, for da skal kommunen allerede ha registrert at det er fyringsanlegg i den aktuelle bygningen.

Installering av ildsted er unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver er ansvarlig for at ildsted installeres i henhold til aktuelle forskrifskrav. Eventuelle feilmonteringer skal avdekkes ved feierens tilsyn. Feier har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2.

Det gjøres oppmerksom på at oppføring/utskifting av skorstein/pipe er et søknadspliktig tiltak som må forestås av ansvarlig foretak.

Ved spørsmål ta kontakt med feier Øyvind Bu tlf.415 48 406

Priser 

For avgifter på feiing - se artikkel Feie- og tilsynsgebyr

Søknad om fritak - feiegebyr

Bruk følgende skjema.

Kontakt oss

Dagfinn Mydland
Avdelingsleder driftsavdeling
E-post
Mobil 400 21 784
Til toppen