Kommuneplan

Nå er vi i gang med å lage ny kommuneplan!

Kommunene er i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 20‐1 pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Ny samfunnsdel ble vedtatt 31.10.2022.

Arealdelen er nå påstartet i samarbeid med Arkit Arealplan AS.  

Gjeldende kommuneplan

Her finner du gjeldende kommuneplan, arealdel (vedtatt 15.06.2015) og samfunnsdel (vedtatt 31.10.2022). 

Se gjeldende planer i kartløsningen kommunekart og i planregisteret arealplaner.